FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बिदा माग फाराम ८१/८२ 04/04/2024 - 13:38 PDF icon बिदा माग फाराम
कर्मचारी बिज्ञापन दरखाख्त फारम !! ८०/८१ 12/17/2023 - 12:03 PDF icon कर्मचारी बिज्ञापन दरखाख्त फारम !!
लघु उद्यम विकास सहजकर्ता दरखास्त फारम ८०/८१ 09/26/2023 - 17:05 PDF icon लघु उद्यम विकास सहजकर्ता दरखास्त फारम
अ.हे.व. दरखास्त फामरको नमूना ८०/८१ 08/16/2023 - 16:54 PDF icon अ.हे.व को लागि फारम २०८०.pdf
अ.न.मी. दरखास्त फारमको नमुना ८०/८१ 08/16/2023 - 16:52 PDF icon अ.न.मी का लागि फारम २०८०.pdf
कार्यक्रमको अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्‍कन प्रतिवेदन word offie ८०/८१ 08/08/2023 - 12:26 File कार्यक्रम अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन.docx
कार्यक्रमको अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्‍कन प्रतिवेदन ८०/८१ 08/08/2023 - 12:25 PDF icon आयोजना अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन.pdf
आयोजनाको अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्‍कन प्रतिवेदन (Word Office) ८०/८१ 08/08/2023 - 12:25 File आयोजना अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन.docx
आयोजनाको अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्‍कन प्रतिवेदन ८०/८१ 08/08/2023 - 12:23 PDF icon आयोजना अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन.pdf
कार्य सम्पादन फाराम ( स्वास्थ्य) ८०/८१ 08/07/2023 - 17:11 File कासमु फाराम स्वास्थ्य.docx

Pages