सूचना तथा समाचार

सेवा इकाईको लागि जनशक्त्ति छनौट सम्बन्धी मापडण्ड, २०७६ को दफा ८ बमोजिम कम्प्यूटर सीप परिक्षण परिक्षाको पाठ्यक्रम

सीप परीक्षण तथा अन्तर्वाता सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा

शिक्षाको बिकास बिन समग्र राष्ट्रको बिकास हुदैन भन्ने मान्यताका साथ दरबन्दी मिलानपछि गाउँपालिकाको अर्को ऐतिहासिक कार्य : शिक्षक अनुदान कोटा

गा.पा.द्वारा विनियोजित रकमको शिक्षक अनुदान कोटा वितरणका मापदन्डहरु 
१. विद्यालयमा सञ्चालित अनुमति÷स्वीकृत प्राप्त कक्षाहरु 
२. विद्यालयमा रहेको शिक्षक दरबन्दी संख्या
३. विद्यालयमा रहेको विद्यार्थी संख्या