FAQs Complain Problems

समाचार

८०/८१

मतदाता विशेष कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

दस्तावेज: 

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ को दफा ४ को उपदफा १ बमोजिम छनौट भएका लाभग्राहीहरूलाई सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ को दफा ४ को उपदफा १ बमोजिम छनौट भएका वडा नं. १ देखि वडा नं. ७ सम्मका यसै सूचना साथ संलग्न रहेको सूचीका लाभग्राहीहरुले मिति २०७८/०१/२८ गते देखि ७ दिन भित्र गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्झौताका लागि तपसिलका कागजातहरु सहित सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।