बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(साप्सु खोला पुल)