स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको क्षेमता अभिबृदि सम्बन्धि तालिमका केहि झलकहरु